Dr. Edhem Čamo

Dr. Edhem Čamo (Zasade, 30.12.1909 – Sarajevo, 25.11.1996). Akademik. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, rektor Univerziteta u Sarajevu. Objavio je brojne naučne radove. Učestvovao je oslobodilačkom ratu 1941-1945. godine i bio vijećnik Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) i Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog solobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBIH). Bio je člam Slovenačke akademije nauka i umjetnosti (SAZU). Jedna ulica u Sarajevu nosi ime Edhema Čame. Bosanskohercegovačka pošta izdala je 5.05. 1998. godine poštansku markicu u čast Edhema Čame.

“Predsjednici ANUBiH”, Nominala 0.40,1.30,0.70. Tiraž: 50.000, Autor: Mirza Ibrahimpašić, Datum izdavanja:5.05.1998.

Autor: Hamdo Čamo

Edhem Čamo je rođen 1909. u Trebinju. Nakon završenih šest razreda gimnazije u Trebinju maturirao je u Sarajevu, a zatim se upisao na Veterinarski fakultet u Zagrebu i diplomirao 1938. Stepen doktora veterinarske medicine postigao je na istom Fakultetu 1948. Nakon završenih studija radio je u predratnom periodu u Derventi, Glamoču, Gradačcu i Foči.

U decembru 1941. odlazi u NOV. Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a i na Drugom zasjedanju AVNOJ-a izabran za vijećnika za srez Gradačac. Poslije rata bio je povjerenik za poljoprivredu NO Tuzla i pomoćnik ministra poljoprivrede i stočarstva NRBiH.

Godine 1950. izabran je za profesora (za predmet Zoohigijena) na novoosnovanom Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, prvi je dekan tog Fakulteta, na koju je dužnost četiri puta uzastopno biran. U dva maha biran je za rektora Sarajevskog univerziteta (1956–1960), zatim za predsjednika Univerzitetskog savjeta te za predsjednika Zajednice jugoslovenskih univerziteta, predsjednika Organizacionog komiteta međunarodnog seminara “Univerzitet danas”, predsjednika Društva veterinara i veterinarskih tehničara BiH, itd. Bio je predsjednik Odbora za visoko školstvo i naučni rad u Savjetu za prosvjetu, nauku i kulturu NRBiH, predsjednik tog Savjeta i predsjednik Savjeta za nauku SRBiH. Bio je predsjednik Savjeta Jugoslovenskog udruženja “Nauka i društvo” i predsjednik Društva BiH za borbu protiv raka.

Nosilac je Spomenice 1941, Ordena bratstva i jedinstva I reda, Ordena zasluga za narod II reda, Ordena za hrabrost, Ordena rada I reda, Ordena Republike sa srebrnim vijencem, a povodom 60-godišnjice života odlikovan je Ordenom jugoslovenske zastave sa lentom. Dobitnik je Dvadesetsedmojulske nagrade SRBiH, nagrade ZAVNOBiH-a, povelje Univerziteta u Sarajevu i Zajednice jugoslovenskih univerziteta te spomen-plakete gradova Sarajeva, Tuzle i Gradačca. Bio je počasni član Internacionalnog udruženja zoohigijeničara i počasni doktor Univerziteta u Sarajevu.

Publikovao je preko 60 radova i studija iz područja zoohigijene, unapređenja stočarske proizvodnje i veterinarstva te organizacije naučnog i nastavnog rada na visokoškolskim i u naučnim ustanovama. Radovi iz zoohigijene i unapređenja stočarske proizvodnje obrađuju i rješavaju tadašnju aktuelnu problematiku proizvodnje (o uzgojnim bolestima i zaštiti podmlatka domaćih životinja, o higijenskim mjerama u pašnim uslovima držanja stoke, istraživanja o higijenskoj kvaliteti vode brdskog područja BiH /lokve i cisterne/, o uticaju mikroklimata na uzgoj pilića i dr.). Objavio je nekoliko rasprava iz nastavne i naučne problematike i organizacije naučnog rada u samoupravnom društvu.

Za redovnog člana Naučnog društva BiH izabran je 1961, a redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH je od njenog osnutka 1966. Za generalnog sekretara Akademije izabran je 1966, a 1968. za njenog potpredsjednika i za člana Savjeta akademija nauka i umjetnosti Jugoslavije. Od 1971. do 1977. bio je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH. Bio je predsjednik Savjeta akademija nauka i umjetnosti SFRJ. Pored toga, bio je i dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Makedonske akademije na naukite i umetnostite.


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.