Francis Boyle: 'Zamijenite Holbrookeov genocidni Dejtonski ustav!'

Poruka bh. javnosti

Francis Boyle: 'Zamijenite Holbrookeov genocidni Dejtonski ustav!'

Objavljeno 05.02.2012

U martu 1993. bio sam na dužnosti Pravnog savjetnika Delegacije Republike Bosne i Hercegovine na pregovorima o Planu Vance-Owen koji su se održavali u New Yorku. Plan Vance-Owen bi Republiku Bosnu i Hercegovinu kantonizirao, paralizirao i učinio potpuno nefunkcionirajućom, po ugledu na Liban, ali očuvao bi RBiH kao državu po međunarodnom pravu. Kada je počinilac genocida Radovan Karadžić odbacio Plan Vance-Owen, velike svjetske sile odlučile su da kazne RBiH i da okončaju njeno postojanje kao države pomoću Plana Owen-Stoltenberg.

Bio sam advokat Delegacije RBiH na pregovorima o Planu Owen-Stoltenberg u Ženevi, u ljeto 1993. godine. Plan Owen-Stoltenberg iskasapio bi RBiH na tri državice koje ne bi mogle preživjeti, uništio bi je kao državu po međunarodnom pravu i lišio članstva u UN, a još 1,5 do 2 miliona Bosanaca izložio bi etničkom čišćenju. Advokat Owena i Stoltenberga, Paul Szasz, priznao mi je da je Karadžić bio stvarni autor Plana, koji je zatim Owen odobrio u ime Evropske unije i njenih članica, a Stoltenberg u ime Organizacije Ujedinjenih nacija. Szasz je zatim u skladu s tim napravio nacrt ovih genocidnih dokumenata. Genocid pomoću word-procesora. Banalnost Zla.

Potrudio sam se da se genocidno kasapljenje RBiH i Bosanaca od strane Karadžića, Owena, Stoltenberga i Sazasza nikada ne dogodi! Pored toga, djelujući slijedom svojih savjeta i prema instrukcijama Vlade RBiH, pokušao sam da sa Owenom i Stoltenbergom pregovaram o unutrašnjoj reorganizaciji RBiH po ugledu na Ustav Švicarske Konfederacije. Owen i Stoltenberg žestoko su se suprotstavili švicarskom modelu zbog toga što bi to sačuvalo RBiH kao državu i Bosance kao narod.

Više od dvije godine kasnije, u jesen 1995. godine, direktno idući tragom genocidnog Plana Karadžića, Owena, Stoltenberga i Szasza, prvi nacrt Dejtonskog sporazuma koji je Richard Holbrooke dao Delegaciji RBiH predstavljao je de jure kasapljenje i podjelu RBiH na dvije male državice, Federaciju i Republiku Srpsku, koje nisu ni bile pravljene da dugo prežive. Kada sam na ovo ukazao Delegaciji RBiH u Dejtonu, oni su taj nacrt odbacili.

Umjesto toga, Holbrooke je Republici BiH nametnuo de facto kasapljenje i podjelu na ove dvije državice, što je ipak sačuvalo Bosnu i Hercegovinu kao državu i njeno članstvo u Organizaciji Ujedinjenih nacija. Ali, u miru je počivala Republika BiH!

Zahvaljujući Balkanskom kasapinu Holbrookeu, BiH je jedva još bila živa kao država, te je stavljena na međunarodne aparate za vještačko disanje, gdje se i dalje nalazi. Od tada, velike svjetske sile kuju zavjeru i planiraju da izvuku osigurač koji štiti bosanskohercegovačku državnost po međunarodnom pravu i eliminiraju Bosnu i Hercegovinu jednom za sva vremena. Holbrookeov genocidni Dejtonski ustav nije bio ništa drugo nego smokvin list za kompletnu dezintegraciju BiH kao države po međunarodnom pravu.

Slijedom toga, deset godina kasnije, u jesen 2005. godine, iz Stranke demokratske akcije zamolili su me da im dam pravno mišljenje o isplativosti pristanka na takozvani Haysov plan, koji će kasnije biti nazvan Aprilskim paketom. Iz SDA su mi poslali nacrt Haysovog plana, o kojem su tada u State Departmentu pregovarale sve bosanskohercegovačke stranke, uz njihove bilješke o ovim pregovorima.

Bilo mi je jasno kada sam pročitao ove materijale da je američki State Department namjeravao da u potpunosti  uvaži želje Delegacije Republike Srpske da Aprilski paket dodatno učvrsti i zacementira trajno postojanje RS kao državice, što bi bio korak ka njenoj potpunoj nezavisnosti i državnosti, a time i ka konačnom raspadu BiH kao države. Najjačim  mogućim riječima preporučio sam ljudima iz SDA da odbace Aprilski paket.

Neposredno nakon toga nastupio sam kao gost na panelu koji je organizirala SDA Sjeverne Amerike u čikaškoj Metropolitan areni, prilikom proslave Dana državnosti BiH. Na tom panelu sam javno, pred mnogim moćnicima SDA, najjačim mogućim riječima preporučio da se usprotive Aprilskom paketu. Sa mnom je na istom panelu nastupio i bivši Ministar vanjskih poslova BiH, Muhamde Šaćirbeg, koji se javno složio sa mojom procjenom da bi se Aprilski paket mogao pokazati pogubnim za dalji opstanak BiH kao države.

Nema potrebe ni da kažem da sam bio šokiran i zabezeknut kada sam čuo da je g. Tihić prihvatio Aprilski paket uprkos mom savjetu, nakon što me je SDA zamolila za taj savjet i nakon što se ugledni član SDA Muhamed Šaćirbej složio sa mnom pred članovima SDA Sjeverne Amerike. Zbog pogubnih opasnosti za opstanak BiH koje je u sebi krio Aprilski paket, započeo sam svoju vlastitu kampanju protiv ratificiranja Aprilskog paketa od strane Parlamenta BiH. Toj kampanji pridružili su se mnogi lojalni bosanski patrioti sa kojima sam se zajedno borio tokom rata i genocida kako bismo očuvali postojanje BiH kao države i svih Bosanaca kao naroda.

Noć pred glasanje o Aprilskom paketu u Parlamentu BiH, otišao sam u krevet  pretpostavljajući da ćemo na tom glasanju izgubiti i da će konačna dezintegracija BiH kao države biti samo pitanje vremena. Sljedećeg jutra probudio sam se sa divnim vijestima da su lojalni patrioti iz SDA glasali protiv Aprilskog paketa tako da je taj paket bio mrtav. Bosna i Hercegovina će poživjeti, i nastaviti da se bori!

Ni pod kojim uslovima ne smijemo prihvatiti nikakve takozvane "amandmane" na pogubni i genocidni Holbrookeov Dejtonski ustav, poput nekog revidiranog Aprilskog paketa ili bilo kakvog njegovog nasljednika ili njegovih modifikacija. To bi bilo jednako nanošenju bjelila na trup dobrog broda Titanika, koji predstavlja država BiH, dok on tone na dno Jadranskog mora.

U vezi s tim, zaustavio sam Owena, Stoltenberga, Szasza i Franju Tuđmana pri pokušaju da ukradu Neum u korist Hrvatske i trajno zagrade RBiH kako bi je lakše zadavili. Jednoga dana, plivaću u Jadranskom moru u Neumu!

Moramo izdržati i insistirati na kompletnoj zamjeni, a ne amandmanu, genocidnog Holbrookeovog Dejtonskog ustava. O novom Ustavu treba da slobodno pregovaraju predstavnici bosanskog civilnog društva, po ugledu na Filadelfijsku konvenciju iz 1787. godine na kojoj su Sjedinjene Američke Države dobile svoj Ustav. Moramo sazvati sveopću bosanskohercegovačku ustavnu konvenciju! Potreban nam je efektivan i funkcionalan Ustav BiH koji će nam dati vladu BiH koja će zaista raditi u korist svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, i tako garantirati opstanak BiH kao države u historijskoj budućnosti.

Vrijeme nije na našoj strani. Velike svjetske sile još uvijek žele da okončaju postojanje BiH kao države. Na nama je da ih zaustavimo. Spreman sam da pomognem koliko god mogu. Prilikom Prve presude Svjetskog suda koju sam 8. aprila 1993. izvojevao u ime Republike BiH, ubijedio sam Međunarodni sud pravde da zaštiti sve građane Bosne i Hercegovine bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku pripadnost, te da uz veliku većinu glasova, sa 13 glasova "za" i jedan "protiv" (samo se ruski sudija usprotivio),donese sljedeću presudu:

Vlada Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) treba posebno da se pobrine da bilo kakve vojne, paravojne ili neregularne jedinice kojima ona zapovijeda ili ih podržava, kao i bilo kakve organizacije i osobe koje su pod njenom kontrolom, upravljanjem ili uticajem, ne počine djela genocida, zavjere u svrhu genocida, direktnog i javnog poticanja na genocid, ili saglasnosti sa genocidom, bilo da je upravljen protiv muslimanskog stanovništva Bosne i Hercegovine ili protiv bilo koje druge nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe.

Svjetski sud je velikom većinom, sa 13 glasova "za" i 2 "protiv" (samo ruski i srbijanski sudija su bili protiv), reafirmirao i ponovio ovu presudu prilikom Druge presude Svjetskog suda, koju sam izvojevao u ime Republike BiH 13. septembra 1993. godine, te je naredio da ona bude smjesta i efektivno implementirana.

U potpunosti sam spreman da još jednom pomognem da se zaštite BiH i svi njeni građani, bez obzira na njihove nacionalne, etničke, rasne ili vjerske pripadnosti, od makijavelističkih mahinacija velikih svjetskih sila. U ovom cilju napisao sam ovu preporuku za sazivanje sveopće bosanskohercegovačke ustavne konvencije u čast dvadesete godišnjice Deklaracije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 6. marta 1992. Neka živi Bosna i Hercegovina!

 


 

Orginalni tekst Profesora Francis A. Boyle na engleskom jeziku, kojeg je redakcija Ljutibosanci primila iz prve ruke preko majla:


Sent: Sunday, February 05, 2012 2:41 PM
Subject: CONVENE BIH CONSTITUTIONAL CONVENTION TO REPLACE HOLBROOKE'S GENOCIDAL DAYTON CONSTITUTION

Convene an All – B.I.H. Constitutional Convention to Replace Holbrooke’s Genocidal Dayton Constitution!


By Professor Francis A. Boyle

I served as Legal Advisor to the Republic of Bosnia and Herzegovina Delegation to the Vance-Owen Negotiations in New York in March of 1993. The Vance-Owen Plan would have cantonized, paralyzed and dysfunctionalized  R.B.I.H. along the lines of Lebanon, but would have kept the existence of R.B.I.H as a State under international law. When the genocidaire Radovan Karadžić rejected the V-O Plan, the Great Powers of the world decided to punish R.B.I.H. by terminating its existence as a State by means of the Owen-Stoltenberg Plan.

I was the Lawyer for the entire R.B.I.H Delegation to the Owen-Stoltenberg negotiations in Geneva during the summer of 1993. The Owen-Stoltenberg plan would have carved-up R.B.I.H into three little statelets that would have never survived, destroyed R.B.I.H as a state under international law, robbed R.B.I.H of its U.N. membership, and subjected 1.5 million to 2 million more Bosnians to ethnic cleansing. The genocidal O-S Lawyer Paul Szasz admitted to me that Karadžić was the real author of the O-S Plan, which was then approved by Owen representing the European Union and its member states as well as by Stoltenberg representing the United Nations Organization. Szasz then drafted the genocidal O-S documents accordingly. Genocide by word-processor. The Banality of Evil.

I made sure that the Karadžić-Owen-Stoltenberg-Szasz genocidal carve-up of R.B.I.H.and the Bosnians never happened! In addition, acting pursuant to my advice and under instructions from the R.B.I.H. government, I tried to negotiate with O-S for an internal reorganization of R.B.I.H. along the lines of the Constitution for the Swiss Confederation. O-S vigorously opposed the Swiss model because that would have saved B.I.H. as a state and the Bosnians as a People.

Over two years later in the Fall of 1995, and following directly in the footsteps of the genocidal Karadžić-Owen-Stoltenberg Plan, the first draft of the Dayton Agreement that Richard Holbrooke gave to the R.B.I.H. Delegation would have constituted a de jure carve-up and partition of R.B.I.H into two little statelets that were never designed to survive for very long: the Federation and Republika Srpska (R.S). When I pointed this out to the R.B.I.H. Delegation in Dayton, they rejected it. Instead, Holbrooke imposed upon R.B.I.H. a de facto carve-up and partition of R.B.I.H into these two little statelets that nevertheless did preserve B.I.H. as a State and B.I.H’s membership in the United Nations Organization. But R.I.P: R.B.I.H! In the process Holbrooke had already sacrificed Srebrenica and Žepa together with well over 8000 Bosnians in order to make his B.I.H. carve-up palatable to the genocidaire Slobodan Milošević who was at Dayton.

No thanks to the Butcher of the Balkans Holbrooke, B.I.H. was barely alive as a State and put on an emergency international life support apparatus, where it still remains today.  Since then, the Great Powers have been plotting, planning, and scheming all along to pull the proverbial plug on B.I.H’s statehood under international law and eliminate B.I.H. once and for all time. Holbrooke’s genocidal Dayton Constitution was nothing more than a weigh station and a fig-leaf for the complete disintegration of B.I.H as a state under international law.

Pursuant to that end, ten years later in the Fall of 2005, S.D.A asked me to give them a Legal Opinion on the advisability of agreeing to the so-called Hays Plan, which was later called the April Package. The S.D.A sent me the draft Hays Plan, which was then under negotiations among all the B.I.H parties at the U.S. State Department, together with their notes on these negotiations. It was clear to me from reading these materials that the U.S. State Department fully intended to accommodate the wishes of the R.S. Delegation that the Hays/April Package further consolidate and cement the permanent existence of R.S. as a statelet as the next step towards its complete and independent statehood and thus the final dissolution of B.I.H. as a state. I recommended to S.D.A. in the strongest terms possible that they reject the Hays/April Package.

Immediately thereafter I appeared on a panel sponsored by S.D.A. North America in the Chicago Metropolitan Area on the occasion of the B.I.H Statehood Day celebrations as their guest.  On that S.D.A. panel I publicly recommended against the Hays/April Package in the strongest terms possible in front of many powerful S.D.A. leaders.  Appearing on that same S.D.A. panel with me was B.I.H.’s former Foreign Minister Muhamed Sacirbey who publicly agreed with my assessment that the Hays/April Package could prove fatal for the continued existence of B.I.H as a state.

Needless to say, I was shocked and stunned to learn that Mr. Tihic had agreed to the Hays/April Package despite my negative Opinion after S.D.A. had asked me for it and after prominent S.D.A. member Sacirbey had publicly agreed with me before S.D.A. North America. Because of the fatal dangers that the Hays/April Package posed to the very existence of B.I.H. as a state, I proceeded to launch my Campaign against the ratification of the Hays/April Package by the B.I.H. parliament. In this Campaign I was joined by many loyal and patriotic Bosnians with whom I had fought during the war and genocide against us in order to preserve the existence of B.I.H as a state and all Bosnians as a People.  When I went to bed the night before the vote by the B.I.H. parliament on the Hays/April package, I had assumed we were going to lose the vote and that the final disintegration of B.I.H as a state would be only a matter of time. I woke up the next morning to the wonderful news that two loyal and patriotic S.D.A. members had voted against the Hays/April Package despite Tihic’s orders and therefore the Hays/April Package was dead. Bosnia and Herzegovina would live to fight another day!

Under no circumstances must we accept any so-called “amendments” to the fatally flawed and genocidal Holbrooke/Dayton Constitution such as a renewed April Package or any of its successors or modifications. That would be the equivalent of painting whitewash on the hull of the good Ship of State B.I.H. Titanic as it slowly sinks to the bottom of the Adriatic Sea. In this regard, I stopped Owen-Stoltenberg-Szasz and Franjo Tuđjman from stealing Neum from us for Croatia in order to render R.B.I.H. permanently landlocked and thus to better strangulate B.I.H. to death. Someday I shall swim in the Adriatic at Neum!

We must hold out for and insist upon the complete replacement—not amendment—of the genocidal Holbrooke/Dayton Constitution. This replacement Constitution must be freely negotiated by the representatives of Bosnian civil society along the lines of the Philadelphia Convention that gave the United States of America its Constitution in 1787. We must convene an All–B.I.H. Constitutional Convention! We need a fully effective and functional Constitution for B.I.H. that will give us a B.I.H. government that will actually work for the benefit of all of the citizens of Bosnia and Herzegovina irrespective of their ethnic and religious affiliations, and thus guarantee the existence of B.I.H. as a state for the historical future.

Time is not on our side. The Great Powers of the world still want to put B.I.H out of existence as a state. It is up to us stop them. I am willing to be of whatever assistance I can. In the first World Court order I won for R.B.I.H on 8 April 1993,  I convinced the International Court of Justice overwhelmingly to act to protect all the citizens of Bosnia and Herzegovina no matter what were their national, ethnical, racial, or religious affiliations by means of the following order: 

(2) by 13 votes to 1[only the Russian Judge dissenting],

The Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) should in particular ensure that any military, paramilitary or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any acts of genocide, of conspiracy to commit genocide, of direct, and public incitement to commit genocide, or of complicity in genocide, whether directed against the Muslim population of Bosnia and Herzegovina or against any other national, ethnical, racial or religious group.

The World Court overwhelmingly re-affirmed and repeated this order in the Second World Court Order that I won for R.B.I.H on 13 September 1993, and ordered that it be immediately and effectively implemented by a vote of 13 to 2 (only the Russian Judge and the Serbian Judge ad hoc dissenting).

I am fully prepared to help out once again to protect B.I.H. as well as all the citizens of Bosnia and Herzegovina no matter what their national, ethnical, racial or religious affiliations from these Machiavellian machinations by the Great Powers. Toward accomplishing that objective, I have written this recommendation for convening an All–B.I.H Constitutional Convention in honor of the Twentieth Anniversary of our Declaration of Independence on March 6, 1992. Long live Bosnia and Herzegovina!

www.ljutibosanci.com


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.