Lov

Bosna i Hercegovina je veoma atraktivna destinacija za lovni turizam. Raznolika staništa na cijeloj teritoriji zemlje sačinjenoj od nizinskih, planinskih, krševitih, močvarnih, predjela uz rijeke i jezera i predjela visoravni, bogata flora i fauna odlični su preduslovi za razvoj lovnog turizma. U bogatim staništima obitavaju razne vrste, za lov atraktivne, krupne i sitne divljači, kao što su:   jelen,  jelen lopatar, srna, divokoza, kozorog, muflon, divlja svinja, medvjed, vuk, veliki tetrijeb, kuna bjelica, kuna zlatica, zec, lještarka, fazan, jarebica kamenjarka , jarebica poljska-trčka skvržulja, prepelica, šljuka šumska, guske divlje, patke divlje, lisica, divlja mačka, jazavac ...

Tradicija lovnog turizma na prostoru Bosne i Hercegovine  razvija se još od doba austrougarske vladavine, da bi u posljednjih 50 godina prošlog vijeka poprimila neodržive trendove i pravce .

Organizacijom lovnog turizma i lovno - turističke ponude Bosne i Hercegovine bave se lovačka udruženja te posebna izdvojena lovišta i reviri . Po lovno - turističkoj ponudi posebno bi trebalo izdvojiti lovišta na predjelima Srednje Bosne, Podrinja, Hercegovine i Bosanske Krajine .. ( Bugojno, Zavidovići, Bijele Vode, Zelengora... itd. )

Izvor: camo.ch/vodic.ba